Մենք առաջարկում ենք էկոլոգիապես անվտանգ արտադրանք

«Բիոմիներալ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել, փորձարկվել և արտադրվում են հետևյալ կենսապատրաստուկները․

  • խոզերի, թռչունների, նապաստակների և այլ կենդանիների պահման կենսապատրաստուկ,
  • կենսապարարտանյութեր,
  • կեղտափոսերի և սեպտիկների մաքրման և ախտահանման պատրաստուկ,
  • նավթանյութերով կեղտոտված հողերի և ջրավազանների մաքրման և վերականգնման կենսապատրաստուկ,
  • բնակարանային կենդանիների (շուն, կատու, ծովախոզուկ և այլ) տակահողի հոտազրկման և բնակարանում հիգիենիկ պայմանների պահպանման պատրաստուկ,
  • գյուղատնտեսական և կենսաթափոններից (մանրեցրած փայտանյութ, չոր տերևներ, կենցաղային բնական թափոններ և այլն) էկոլոգիապես մաքուր պարարտանյութի ստացման կենսապատրաստուկ,
  • պրոբիոտիկային պատրաստուկներ գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների համար,
  • բնական – մոդիֆիկացված ադսորբենտներ միկոտոքսինների կլանման համար:

Կիսվի՜ր, աշխարհի հետ։